De Stichting Sint-Maarten is per 2014 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-Cultureel).

Deze informatie omvat de volgende onderdelen:
I Algemene gegevens: naam, fiscaal nummer, contactgegevens, bestuurssamenstelling.
II Beleidsplan: waarin is opgenomen de doelstelling en het beloningsbeleid.
III Jaarverslag: waarin opgenomen een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
IV Financieel overzicht.

I Algemene gegevens

Naam: Stichting Sint-Maarten
Datum van Oprichting: 7 april 1988
RSIN: 805062749
SBI-code: 9103- Monumentenzorg
KvK-nummer: 41059030
Bankrekening: NL17RABO0374312176 ten name van Stichting Sint-Maarten
Postadres: Postbus 70, 5300 AB Zaltbommel
Secretariaat: Peperstraat 68, 5314 AP Bruchem
E-mailadres: ssm@maartenskerk.nl
Website: www.maartenskerk.nl
Adres monument: Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel

Bestuurssamenstelling:

dhr J.P.F. (Hans) Vuuregge – voorzitter
dhr. B.G.(Bas) de Bruijn – secretaris
dhr P.J.H. (Peter-Jan) van Steenbergen – penningmeester
dhr A.C.(Adrie) Bragt- bestuurslid
dhr M.B.R.(Martin) Erlings – bestuurslid

dhr W. (Wim) Bijkerk – bestuurslid

II  Beleidsplan

Statutaire doelstelling
a.
de instandhouding in de ruimste zin van het woord van de Sint-Maartenskerk, eigendom van de Hervormde Gemeente te Zaltbommel en van de Sint-Maartenstoren, eigendom van de burgerlijke gemeente Zaltbommel
b. de exploitatie casu quo het gebruik van kerk en toren, waaronder begrepen het in het gebouw aanwezige meubilair en het grote orgel
c. de bevordering van de belangstelling voor de historische Sint-Maartenskerk.

Conform de doelstellingen wordt onderhoud uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning en professionele adviezen. In de afgelopen jaren heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de koorkap , de klokkenstoel en het gelui en het orgel. Daarnaast vindt regulier onderhoud plaats.
Voor individuele bespelingen en concerten is het monumentale Wolfferts-Heyneman-orgel beschikbaar.
Toeristisch openstelling vindt plaats door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Daarbij is op geregelde tijden en op aanvraag een torenbeklimming mogelijk
De kerk is beschikbaar voor kerkelijk gebruik en wordt daarnaast verhuurd voor vieringen, concerten, bijeenkomsten, etc.
De klokken worden geluid bij erediensten en rouwbijeenkomsten- ook elders in de stad.
Beloningsbeleid:Bestuursleden krijgen geen vergoeding en de Stichting heeft geen betaalde medewerker(s) in dienst.

III Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar voor de Stichting Sint Maarten. Vanaf 1 januari is een nieuwe samenwerking opgestart voor wat betreft de exploitatie van de Sint-Maartenskerk. Stichting SSC De Poorterij heeft het beheer van de kerk overgenomen van de in 2019 failliet verklaarde CMN groep. Daarbij zijn nieuwe afspraken gemaakt over vergoedingen en risico’s. Gekozen is voor een hybride vorm van beheer, waarbij stichting Sint Maarten eindverantwoordelijk was voor het beheer en ook het risico liep.

In maart 2020 greep het coronavirus in Nederland om zich heen en op 16 maart 2020 is de eerste lockdown afgekondigd. Ook de Sint-Maartenskerk werd gesloten. Vanaf 1 juni mocht de kerk weer open voor bijeenkomsten en voor het publiek. Maar in oktober werd opnieuw een lockdown afgekondigd. Een groot deel van 2020 is de kerk gesloten geweest en daarnaast werden de corona-regels van kracht. Dankzij steun vanuit de gemeente Zaltbommel is het verlies in 2020 beperkt gebleven.

Verder is in 2020 een denktank opgericht die heeft nagedacht over de toekomst van de kerk met de in relatie tot de discussie die werd gevoerd in de Gemeenteraad van Zaltbommel over de toekomst van een theaterfunctie in de gemeente. Eind december 2020 heeft de Gemeenteraad besloten dat de Sint-Maartenskerk een van de te onderzoeken locaties is om een cultureel centrum te vestigen.

IV Financieel overzicht 2020

Aktiva

Vorderingen:  € 31.227,-
Liquide middelen: € 453.894,-
Totaal: € 485121,-

Passiva

Algemene reserves: € 350.415,-
Resultaat boekjaar: – € 3.869,-
Geldleningen o/g: € 136.134,-
Vooruitontvangen bedragen: € 2.441,-
Totaal: € 485.121,-
 

Staat van baten en lasten 2020

Baten:

Exploitatie: € 23.243,-
Rentebaten: € 25,-
Bijdragen: € 46.034,-

Totaal baten: € 69.302,-

Lasten:

Directe lasten kerk € 18.466,-
Directe lasten toren: € 3.712-
Beheer: € 46.653,-
Publiciteit en representatie: € 2.376-
Algemene lasten: € 1.638,-
Banklasten: € 326,-
Totaal lasten: € 73.171,-

Resultaat: – € 3.869,-

Sint-Maartenskerk te Zaltbommel

De Sint-Maartenskerk is gelegen in centraal Nederland, op slechts 5 autominuten van de A2. Wij stellen onze evenementenlocatie beschikbaar voor het organiseren van diverse soorten evenementen in Zaltbommel. Voor kleine en grote groepen tot ongeveer 1100 personen.

Concerten, bruiloften, feesten, beurzen, uitvaarten, inspiratiedagen en zakelijke bijeenkomsten zoals workshops, trainingen, vergaderingen en seminars.

webshop
 Volg ons op Facebook!
 
webshop