Uitstel publicatie financiële gegevens ANBI’s 

In het jaar 2022 had de stichting Sint Maarten nog te maken met een staartje van de coronacrisis. Op dit moment heeft het samenstellen van de jaarrekening vertraging opgelopen aangezien de exploitatie rondom de verhuur nog niet volledig in beeld is. Daarmee kunnen we niet voldoen aan de eis dat onze jaarrekening op 30 juni online staat. De verwachting is dat deze in de komende maanden gereed is. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Peter-Jan van Steenbergen (penningmeester) via penningmeester@maartenskerk.nl

Voor meer informatie: website Belastingdienst 

De Stichting Sint-Maarten is per 2014 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-Cultureel).

Deze informatie omvat de volgende onderdelen:
I Algemene gegevens: naam, fiscaal nummer, contactgegevens, bestuurssamenstelling.
II Beleidsplan: waarin is opgenomen de doelstelling en het beloningsbeleid.
III Jaarverslag: waarin opgenomen een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
IV Financieel overzicht.

I Algemene gegevens

Naam: Stichting Sint-Maarten
Datum van Oprichting: 7 april 1988
RSIN: 805062749
SBI-code: 9103- Monumentenzorg
KvK-nummer: 41059030
Bankrekening: NL17RABO0374312176 ten name van Stichting Sint-Maarten
Postadres: Postbus 70, 5300 AB Zaltbommel
Secretariaat: Peperstraat 68, 5314 AP Bruchem
E-mailadres: ssm@maartenskerk.nl
Website: www.maartenskerk.nl
Adres monument: Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel

Bestuurssamenstelling:

dhr J.P.F. (Hans) Vuuregge – voorzitter
dhr. B.G.(Bas) de Bruijn – secretaris
dhr P.J.H. (Peter-Jan) van Steenbergen – penningmeester
dhr A.C.(Adrie) Bragt- bestuurslid
dhr M.B.R.(Martin) Erlings – bestuurslid

dhr W. (Wim) Bijkerk – bestuurslid

II  Beleidsplan

Statutaire doelstelling
a.
de instandhouding in de ruimste zin van het woord van de Sint-Maartenskerk, eigendom van de Hervormde Gemeente te Zaltbommel en van de Sint-Maartenstoren, eigendom van de burgerlijke gemeente Zaltbommel
b. de exploitatie casu quo het gebruik van kerk en toren, waaronder begrepen het in het gebouw aanwezige meubilair en het grote orgel
c. de bevordering van de belangstelling voor de historische Sint-Maartenskerk.

Conform de doelstellingen wordt onderhoud uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning en professionele adviezen. In de afgelopen jaren heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de koorkap , de klokkenstoel en het gelui en het orgel. Daarnaast vindt regulier onderhoud plaats.
Voor individuele bespelingen en concerten is het monumentale Wolfferts-Heyneman-orgel beschikbaar.
Toeristisch openstelling vindt plaats door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Daarbij is op geregelde tijden en op aanvraag een torenbeklimming mogelijk
De kerk is beschikbaar voor kerkelijk gebruik en wordt daarnaast verhuurd voor vieringen, concerten, bijeenkomsten, etc.
De klokken worden geluid bij erediensten en rouwbijeenkomsten- ook elders in de stad.
Beloningsbeleid:Bestuursleden krijgen geen vergoeding en de Stichting heeft geen betaalde medewerker(s) in dienst.

III Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 stond opnieuw in het teken van de coronacrisis. De kerk was lange tijd gesloten voor publiek als gevolg van de maatregelen. Echter was verhuur nog wel mogelijk, waarbij we de coronamaatregelen in acht namen. De inkomsten die we per saldo toch misliepen zijn gecompenseerd vanuit het speciale coronafonds van de gemeente Zaltbommel.

De exploitatie van de kerk was ook dit jaar in handen van Stichting SSC De Poorterij. Daarbij zijn ook voor 2021 afspraken gemaakt over vergoedingen en risico’s. Gekozen is voor een hybride vorm van beheer, waarbij Stichting Sint Maarten eindverantwoordelijk was voor het beheer en ook het risico liep.

In 2021 is (door de speciaal hiervoor opgerichte denktank) verder nagedacht over de toekomst van de Sint-Maartenskerk. De kerk is door de gemeente onderzocht als een van de mogelijke locaties voor het vestigen van een nieuw cultureel centrum. De Gemeenteraad van Zaltbommel heeft eind 2021 besloten dat de Sint-Maartenskerk een van de locaties wordt waarin culturele voorstellingen kunnen plaatsvinden, zoals door de denktank bepleit in haar concept “Kerk van de Stad”. Onderdeel van dit besluit is de overname van het schip van de Sin- Maartenskerk door de Gemeente Zaltbommel. Hiermee vervalt de basis tot samenwerking binnen de Stichting Sint Maarten en zal de stichting op termijn opgeheven worden.

IV Financieel overzicht 2021

Balans per 31-12-2021

Activa

Vorderingen:  € 6.014,-
Liquide middelen: € 470.419,-
Totaal: € 476.433,-
 

Passiva

Algemene reserves: € 346.546,-
Resultaat boekjaar: – € 17.835,-
Geldleningen o/g: € 136.134,-
Overige schulden: € 10.588,-
Vooruit ontvangen bedragen: € 1.000,-
Totaal: € 476.433,-
 

Staat van baten en lasten 2021

Baten:

Exploitatie: € 24.503,-
Rentebaten: € 16,-
Bijdragen: € 53.337,-

Totaal baten: € 77.856,-

Lasten:

Directe lasten kerk € 17.840,-
Directe lasten toren: € 11.735,-
Beheer: € 46.243,-
Publiciteit en representatie: € 4.780,-
Algemene lasten: € 14.214,-
Banklasten: € 879,-
Totaal lasten: € 95.691,-

Resultaat: – € 17.835,-

©  Stichting Sint Maarten Zaltbommel

Facebook
YouTube
Instagram
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial