De Stichting Sint-Maarten is per 2014 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-Cultureel).

Deze informatie omvat de volgende onderdelen:
I Algemene gegevens: naam, fiscaal nummer, contactgegevens, bestuurssamenstelling.
II Beleidsplan: waarin is opgenomen de doelstelling en het beloningsbeleid.
III Jaarverslag: waarin opgenomen een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
IV Financieel overzicht.

I Algemene gegevens

Naam: Stichting Sint-Maarten
Datum van Oprichting: 7 april 1988
RSIN: 805062749
SBI-code: 9103- Monumentenzorg
KvK-nummer: 41059030
Bankrekening: NL98 INGB 0000 0033 00 ten name van Stichting Sint-Maarten
Postadres: Postbus 70, 5300 AB Zaltbommel
Secretariaat: Gasthuisstraat 21, 5301 CA Zaltbommel
E-mailadres: ssm@maartenskerk.nl
Website: www.maartenskerk.nl
Adres monument: Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel

Bestuurssamenstelling:
dhr. J.P.Rehwinkel – voorzitter
dhr B.P.Heldring – secretaris
dhr C.P.G.G.van Osch – penningmeester
dhr M.B.R.Erlings – bestuurslid
dhr C.Dalhuisen – bestuurslid
dhr W.H.M.van Rijen – bestuurslid

II  Beleidsplan

Statutaire doelstelling
a.
de instandhouding in de ruimste zin van het woord van de Sint-Maartenskerk, eigendom van de Hervormde Gemeente te Zaltbommel en van de Sint-Maartenstoren, eigendom van de burgerlijke gemeente Zaltbommel
b. de exploitatie casu quo het gebruik van kerk en toren, waaronder begrepen het in het gebouw aanwezige meubilair en het grote orgel
c. de bevordering van de belangstelling voor de historische Sint-Maartenskerk.

Conform de doelstellingen wordt onderhoud uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning en professionele adviezen. In de afgelopen jaren heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de koorkap , de klokkenstoel en het gelui en het orgel. Daarnaast vindt regulier onderhoud plaats.
Voor individuele bespelingen en concerten is het monumentale Wolfferts-Heyneman-orgel beschikbaar.
Toeristisch openstelling vindt plaats door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Daarbij is op geregelde tijden en op aanvraag een torenbeklimming mogelijk
De kerk is beschikbaar voor kerkelijk gebruik en wordt daarnaast verhuurd voor vieringen, concerten, bijeenkomsten, etc.
De klokken worden geluid bij erediensten en rouwbijeenkomsten- ook elders in de stad.
Beloningsbeleid:Bestuursleden krijgen geen vergoeding en de Stichting heeft geen betaalde medewerker(s) in dienst. 

III Jaarverslag 2017

Om te voldoen aan de statutaire doelstelling ‘instandhouding’  heeft de stichting per 1 september 2016 de exploitatie en het dagelijks beheer overgedragen aan de CMN-groep die daartoe beter geëquipeerd is.
 De CMN kan door de combinatie van de Poorterij en Maartenskerk een breed spectrum aan ruimtes en professionele mogelijkheden bieden voor activiteiten en zo omzet genereren binnen de bestaande beperkingen, zoals die gelden voor het gebruik van de Maartenskerk.

De openstelling en gastvrije ontvangst door vrijwilligers en de torenbeklimmingen zijn natuurlijk gecontinueerd.

IV Financieel overzicht 2017
Balans per 31-12-2017
Aktiva
Debiteuren € 83.219
Liquide middelen € 549.172
Totaal € 632.392

Passiva
Stichtingskapitaal en Eigen vermogen € 329.869
Voorzieningen onderhoud en restauratie € 71.630
Fondssubsidies BRIM € 71.629
Geldleningen €136.134
Crediteuren € 3.126
Totaal € 632.392

Staat van Baten en Lasten 2017

Baten
Baten kerk en toren € –
Rentebaten € 401
Bijdragen € 48.566
Totale baten € 48.966

Lasten
Directe lasten kerk en toren € 37.394
Beheer € 120
Publiciteit en representatie € 571
Algemene en rentelasten € 1.604
Mutatie onderhoudsfondsen kerk en toren € 1.590-/-
Totale lasten € 38.098
Resultaat  € 10.869