De Stichting Sint-Maarten is per 2014 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-Cultureel).

Deze informatie omvat de volgende onderdelen:
I Algemene gegevens: naam, fiscaal nummer, contactgegevens, bestuurssamenstelling.
II Beleidsplan: waarin is opgenomen de doelstelling en het beloningsbeleid.
III Jaarverslag: waarin opgenomen een verslag van de uitgeoefende activiteiten.
IV Financieel overzicht.

I Algemene gegevens

Naam: Stichting Sint-Maarten
Datum van Oprichting: 7 april 1988
RSIN: 805062749
SBI-code: 9103- Monumentenzorg
KvK-nummer: 41059030
Bankrekening: NL98 INGB 0000 0033 00 ten name van Stichting Sint-Maarten
Postadres: Postbus 70, 5300 AB Zaltbommel
Secretariaat: Peperstraat 68, 5314 AP Bruchem
E-mailadres: ssm@maartenskerk.nl
Website: www.maartenskerk.nl
Adres monument: Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel

Bestuurssamenstelling:
dhr J.P.F. (Hans) Vuuregge – voorzitter
dhr. B.G.(Bas) de Bruijn – secretaris
dhr C.P.G.G. (Kees) van Osch – penningmeester
dhr A.C.(Adrie) Bragt- bestuurslid
dhr M.B.R.(Martin) Erlings – bestuurslid
dhr W.H.M. (Wil) van Rijen – bestuurslid

II  Beleidsplan

Statutaire doelstelling
a.
de instandhouding in de ruimste zin van het woord van de Sint-Maartenskerk, eigendom van de Hervormde Gemeente te Zaltbommel en van de Sint-Maartenstoren, eigendom van de burgerlijke gemeente Zaltbommel
b. de exploitatie casu quo het gebruik van kerk en toren, waaronder begrepen het in het gebouw aanwezige meubilair en het grote orgel
c. de bevordering van de belangstelling voor de historische Sint-Maartenskerk.

Conform de doelstellingen wordt onderhoud uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning en professionele adviezen. In de afgelopen jaren heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de koorkap , de klokkenstoel en het gelui en het orgel. Daarnaast vindt regulier onderhoud plaats.
Voor individuele bespelingen en concerten is het monumentale Wolfferts-Heyneman-orgel beschikbaar.
Toeristisch openstelling vindt plaats door de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Daarbij is op geregelde tijden en op aanvraag een torenbeklimming mogelijk
De kerk is beschikbaar voor kerkelijk gebruik en wordt daarnaast verhuurd voor vieringen, concerten, bijeenkomsten, etc.
De klokken worden geluid bij erediensten en rouwbijeenkomsten- ook elders in de stad.
Beloningsbeleid:Bestuursleden krijgen geen vergoeding en de Stichting heeft geen betaalde medewerker(s) in dienst.

III Jaarverslag 2018

Om te voldoen aan de statutaire doelstelling ‘instandhouding’  heeft de stichting per 1 september 2016 de exploitatie en het dagelijks beheer overgedragen aan de CMN-groep die daartoe beter geëquipeerd is.
De CMN kan door de combinatie van de Poorterij en Maartenskerk een breed spectrum aan ruimtes en professionele mogelijkheden bieden voor activiteiten en zo omzet genereren binnen de bestaande beperkingen, zoals die gelden voor het gebruik van de Maartenskerk.

De openstelling en gastvrije ontvangst door vrijwilligers en de torenbeklimmingen zijn natuurlijk gecontinueerd. Totaal werden meer dan 11.000 individuele bezoekers tijdens de openstelling ontvangen.

IV Financieel overzicht 2018
Balans per 31-12-2018
Aktiva
Debiteuren € 55.549
Liquide middelen € 498.011
Totaal € 553.560

Passiva
Stichtingskapitaal en Eigen vermogen € 343.601
Voorzieningen onderhoud en restauratie € 35.355
Fondssubsidies BRIM € 35.354
Geldleningen €136.134
Crediteuren € 863
Totaal € 553.560

Staat van Baten en Lasten 2018

Baten
Baten kerk en toren € –
Rentebaten € 248
Bijdragen € 51.456
Totale baten € 51.707

Lasten
Directe lasten kerk en toren € 86.569
Beheer € 20.000
Publiciteit en representatie € 952
Algemene en rentelasten € 3.004
Mutatie onderhoudsfondsen kerk en toren € 72.550 -/-
Totale lasten € 37.975
Resultaat  € 13.732